Startpagina


Welkom op de webstek van Frank Boogaerts, burgemeester van Lier.

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten.

-------------------------------------------------------

Tijdelijke afwezigheid (01/02/2021)

Beste Lierenaars en Hooiktenaars,
Omwille van hartproblemen moet ik een heelkundige ingreep ondergaan en zal ik tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ik heb daarom beslist Rik Verwaest aan te stellen als waarnemend burgemeester om mijn taken tijdelijk over te nemen.
Ik zal na een herstelperiode zo spoedig mogelijk mijn functie opnieuw opnemen en weer mijn beste krachten inzetten voor Lier en Hooikt.


Digitale nieuwjaarsboodschap

Dit jaar kunnen, vanwege de geldende coronamaatregelen, de traditionele nieuwjaarsrecepties in januari spijtig genoeg niet doorgaan. Daarom heb ik besloten om een digitale nieuwjaarsboodschap te brengen, deze kan je hier bekijken / nalezen.


Samen tegen corona - Maatregelen heropening winkels

Zoals iedereen wellicht al heeft gehoord, mogen vanaf komende maandag 11 mei alle winkels terug de deuren openen. Dat is goed nieuws voor onze handelaars. Er gelden wel strikte regels om de gezondheid van klant en handelaar te beschermen. Ik vraag dus uitdrukkelijk om die nog steeds goed op te volgen!


Alle informatie vind je terug op de website van Stad Lier!


Samen tegen corona - steunmaatregelen voor bewoners, verenigingen en bedrijven

Zopas nam het college van burgemeester en schepenen nog verschillende bijkomende beslissingen als steun vanwege de Stad aan iedereen die getroffen wordt door de Corona-maatregelen. Het gaat om verschillende stadstussenkomsten om de pijn te verzachten voor alle inwoners, de verenigingen, de sportverenigingen, de bedrijven, de lokale middenstand en de horeca in het bijzonder. Wij zullen uiteraard de situatie van heel nabij blijven opvolgen.


Lees het volledige persbericht hier.


PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona – Ook religieuze feesten verlopen dit jaar anders door coronamaatregelen (08/04/2020)

Dat het dit jaar anders is en anders moet, is voor iedereen ondertussen duidelijk. Het is van groot belang om de maatregelen maximaal en nauwgezet te blijven naleven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor de nakende (religieuze) feesten en gebruiken: Pasen, de maand ramadan, communie- en/of lentefeesten. Vaak komt de hele familie samen, maar dit zal dit jaar anders moeten dan andere jaren. Makkelijk is dat niet, maar in functie van het naleven van deze maatregelen voor het goed van de volksgezondheid, moet het nu even en moeten we blijven volhouden. We richten ons hiervoor op de maatregelen die er nu gelden t/m 19 april (met mogelijkheid van verlenging tot 3 mei 2020 of langer). Meer info over de maatregelen en een lijst van veelgestelde vragen op www.info-coronavirus.be/nl. Nog vragen? Bel naar het gratis nummer 0800 14 689, of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.


De algemene regels stellen dat er geen religieuze bijeenkomsten kunnen plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. Geen paasfeest of brunch dus in grotere familiekring en geen paaseitjes rapen met de (klein)kinderen het komende weekend. Ook samen bidden of eten wanneer ’s avonds het vasten wordt gebroken tijdens de maand ramadan zal dit jaar wellicht niet kunnen - afhankelijk van de einddatum van de maatregelen. Verder liet het bisdom eerder al weten dat ze alle communies en vormsels uitstellen naar een later moment.  


Huwelijken en begrafenissen in ‘beperkte kring’
De algemene regel stelt dat religieuze diensten niet kunnen plaatsvinden met uitzondering van huwelijken en begrafenissen onder onderstaande voorwaarden. De bewoording ‘beperkte kring’, zoals eerst gecommuniceerd voor huwelijken en begrafenissen, werd intussen verduidelijkt door de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken.

·         Begrafenisceremonies worden toegestaan maar enkel in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

·         Huwelijken kunnen enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen (max. 4) en de ambtenaar van de burgerlijke stand (of bedienaar van de eredienst in een kerk). Indien je de huwelijksplechtigheid niet kan of wil uitstellen, kunnen je ouders bijvoorbeeld getuige zijn en kunnen ze in die hoedanigheid aanwezig zijn. Opgelet: het maximum van 4 getuigen per koppel mag niet overschreden worden. Het maximum aantal personen dat kan aanwezig zijn, bedraagt dus 7 (incl. ambtenaar burgerlijke stand of bedienaar eredienst).


PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona – Initiatieven voor kwetsbare gezinnen en senioren (07/04/2020)
Tijdens deze coronacrisis willen stad en OCMW Lier extra aandacht besteden aan en ondersteuning/hulp aanbieden aan kwetsbare doelgroepen, van maatschappelijk kwetsbare gezinnen tot senioren.

Speel- en leertasjes voor kwetsbare gezinnen
Nu de scholen gesloten zijn, wordt er vanuit onderwijs hard ingezet op het onderhouden van de leerstof om ervoor te zorgen dat kinderen blijven lezen, rekenen, schrijven, … Dat is niet voor elk kind even gemakkelijk en bovendien hebben kinderen uit kwetsbare gezinnen niet altijd veel om handen wanneer die schoolwerkjes klaar zijn. Speelgoed of knutselgerief is voor sommige kinderen een echte luxe.

 

Vanuit het oogpunt van welzijn en het bestrijden van kinderarmoede willen we inzetten op spelend leren. De coronamaatregelen verhogen immers de druk op gezinnen met een bijkomende druk voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Hierdoor lopen we het risico op een verhoging van de onderwijsachterstand bij gebrek aan (digitale) tools of vaardigheden om kinderen te begeleiden of structuur aan te bieden.

 

Om deze kwetsbare gezinnen extra te ondersteunen, lanceren stad en OCMW Lier ‘speel- en leertasjes’. In de tasjes zit educatief- en spelmateriaal om mee aan de slag te gaan in de thuisomgeving. Van spel- en oefenboekjes en taalspellen tot creatieve en meer vrijetijdsgerichte spelletjes. De pakketten worden aangepast aan de diverse leeftijden (3-13 jaar), gericht op kinderen uit de kleuter- en de lagere school.

 

De verspreiding van deze speel- en leertasjes wordt in de eerste week van de paasvakantie op gang gebracht dankzij verschillende hulpverleners  (OCMW, SHW, CAW, CKG, MoWe, ARKTOS en vele anderen) en de onderwijssector (scholen, CLB, …) die de handen in mekaar slaan. De stad denkt zo een 200-tal gezinnen te bereiken. Na de paasvakantie worden de tasjes aangevuld met spelletjes, creatieve materialen en ondersteuningstools voor ouders. Zo wordt het contact onderhouden met gezinnen die het moeilijker hebben en kunnen ook andere noden opgevangen worden.


In de meerjarenplanning werd een bijkomend budget vrijgemaakt voor de bestrijding van kinderarmoede.

 

Telefonisch contacteren 80-plussers

De stad zal de komende weken werk maken van het bijkomend pro-actief telefonisch contacteren van inwoners ouder dan 80. Ouderen vormen een risicogroep en doordat de algemene richtlijnen voor de volksgezondheid voorschrijven om zo weinig mogelijk sociale contacten te hebben, is het van belang om extra aandacht te hebben voor deze specifieke doelgroep. Ze zijn mogelijk minder zelfredzaam en voelen zich makkelijker eenzaam.

Vorige week verstuurden stad en OCMW Lier aan alle 80-plussers een postkaart met informatie over de babbellijn en boodschappendienst die de stad aanbiedt in samenwerking met vrijwilligers. We stellen vast dat er enkele vragen binnenkomen maar dat er een hoge drempel is voor senioren om de vraag naar hulp te stellen. We willen daarom ook telefonisch nog nagaan of ze nood hebben aan extra ondersteuning. Door hen te verwijzen naar de coronahulplijnen van stad en OCMW Lier of door te verwijzen naar de juiste diensten en zorgaanbieders, kunnen we hen verder helpen.

In eerste instantie geven stad en OCMW Lier prioriteit aan het telefonisch contacteren van de 80-plussers. We evalueren het project en bekijken later om eventueel ook jongere senioren bv. alleenstaande 75-plussers, te contacteren.


Coronamaatregelen tijdens het Paasverlof (03/04/2020)

Beste stadsgenoten, een zonnig weekend en het paasverlof komen er aan.

De 'goesting' om buiten te komen zal groot zijn. Dat kan natuurlijk voor 'essentiële verplaatsingen' en een stapje in de natuur. Nogmaals doe ik een dringende oproep om dat te doen met inachtname van de opgelegde maatregelen, met 'respect voor de medemensen', en altijd met in het achterhoofd de bedenking dat “we dat vies beestje het snelst kunnen overwinnen door de maatregelen stipt op te volgen". Het is het belang van iedereen!

Hartelijk dank voor uw medewerking.


PERSBERICHT STAD EN OCMW LIER: Samen tegen corona –

Blijf ook met dit mooie weer nauwgezet de maatregelen volgen (03/04/2020)

Stad & OCMW Lier en Lokale Politie Lier roepen op om ook dit weekend, met het voorspelde mooie weer, de coronamaatregelen maximaal en nauwgezet na te leven. We beseffen dat dit extra moeilijk is, maar het blijft des te belangrijker om de genomen maatregelen ter indijking van de verspreiding van het coronavirus ook nu te volgen!

Fysieke activiteiten in openlucht én in de buurt - zoals joggen, wandelen of fietsen in gezinsverband d.w.z. personen die onder hetzelfde dak wonen (of max. 1 ‘vaste’ vriend) - zijn toegelaten maar het is van groot belang om ook hier 1,5m afstand van anderen te houden en de hygiënemaatregelen nauwgezet te volgen. De kans dat het dit weekend extra druk zal zijn op de stadsvesten en dijken is groot. Het is dus van groot belang dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen strikt opvolgt. Is het te druk op de vesten of de dijken? Waarom eens niet een wandelingetje of fietstochtje maken door Lierse straten waar je anders nooit komt?

Blijf ook in beweging. Het kan niet om in groep op een bankje te blijven zonnen, of ergens te gaan picknicken nu. Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn niet toegelaten. Ook de politie zal hierop toezicht houden.

We vragen ook, wanneer je buitenkomt, om niet alleen de maatregelen na te leven maar ook om respect te tonen voor elkaar, en alle weggebruikers. Voetgangers heb respect voor fietsers, fietsers heb respect voor voetgangers.

Bedankt voor jullie extra inzet, opnieuw ook het komende weekend. Het is niet makkelijk, maar het moet nu nog even. Wij zijn heel trots op Lier en Koningshooikt. Alleen samen kunnen we dit. Zo zorgen we in de eerste plaats voor elkaar, onze geliefde(n), voor onszelf en vooral ook voor de zorg- en medische sector!


Info:
We verzamelen alles voor Lier, zowel voor inwoners als voor onze lokale handelaars, op www.lier.be/corona. Volg eventuele aparte updates op www.facebook.com/stadlier. Alle algemene informatie over het coronavirus is beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/. Mensen die vragen hebben, kunnen mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be of kunnen bellen naar het speciale callcenter op het nummer 0800 14 689.


Update: maatregelen corona (01/04/2020)

Zoals eerder aangekondigd heropenen de containerparken volgende week. Op aandringen van verschillende burgemeesters en mijzelf besliste minister Zuhal Demir namelijk om de containerparken opnieuw te openen vanaf 7 april. Er worden wel enkele beperkingen en spelregels opgelegd die je kan terugvinden op de website van stad Lier. Gelieve deze strikt op te volgen om de werking van de containerparken vlot te laten verlopen.

Belangrijk is dat de parken weer opengaan, met dank aan de minister!


Het schepencollege neemt verder de nodige beslissingen om de nadelige gevolgen van corona zo veel mogelijk te verzachten. Één ervan betreft de Algemene gemeentebelasting, waarvan we de inning met 2 maanden uitstellen. Het persbericht vinden jullie op de website van stad Lier. In de loop van volgende week worden verdere maatregelen bekend gemaakt!


Plaatsing schermen bij Lierse handelaars (25/03/2020)

De stad zit niet stil om initiatieven te nemen om mee te vechten tegen corona. Nu is er namelijk ook het aanbod aan middenstanders van plexiglas beschermframes. We werken ondertussen ijverig verder aan nog maatregelen voor de ganse bevolking en de extra getroffen groepen. Volgende week zeker meer nieuws hierover!


Samen tegen corona - Onze dienstverlening naar de Lierenaar blijft gegarandeerd – Oproep voor mondmaskers (24/03/2020)

Er is speciaal voor deze uitzonderlijke siutatie een "Business Continuity Planning" uitgerold - een plan waarin we vastleggen hoe we de continuïteit van onze dienstverlening kunnen garanderen.

Bovendien staat een groep medewerkers elke dag paraat om flexibel ingezet te worden voor het beheersen van deze crisis.


Ook beschermen we onder meer onze eigen arbeiders door middel van de aankoop van elektrische (bak)fietsen waardoor zij zich niet meer dicht bij elkaar in één voertuig hoeven te verplaatsen.


Tenslotte doen wij nog een warme oproep in afwachting van een federale levering van broodnodige mondmaskers: op maakjemondmasker.be vind je alle nodige informatie om zélf mondmaskers te maken die nadien gedoneerd kunnen worden aan onze dienstencentra. Let op: volg steeds goed de voorschriften voor het deponeren van deze maskers!


Alleen door onze krachten te bundelen, winnen we deze strijd!


Het volledige persbericht vind je op de website van N-VA Lier & Koningshooikt

"Rode hesjes" in de strijd tegen het coronavirus (20/03/2020)

In de strijd tegen het corona virus wens ik alle vrijwilligers die zich hebben aangeboden en alle personeelsleden die zich extra inzetten bijzonder hard te bedanken voor hun solidariteit en steun! Je kunt ze herkennen aan hun rode hesje met opschrift #samentegencorona.

RTV maakte er deze reportage over. Net als over alle andere maatregelen die we treffen, vind je ook meer info op de website van stad Lier.


Tijdelijke opschorting gemeentelijke bedrijfsbelasting n.a.v. coronavirus (14/03/2020)

Corona is een gevaarlijk en hardnekkig beestje dat veel gevolgen heeft voor de gezondheid van ons allemaal en apart dan nog  voor de handel, de horeca  en de economie. Het schepencollege besliste daarom al over een tijdelijke opschorting van de plaatselijke bedrijfsbelasting. Zo worden de financiële gevolgen voor hen verlicht. De situatie wordt dagdagelijks opgevolgd en eventuele bijkomende maatregelen worden onderzocht. 


Toelichting Meerjarenplanning 2020-2025

Na een marathonzitting van meer dan 5 uur keurde de Lierse gemeenteraad gisteren de MJP  2020-2025  (MeerJarenPlanning) meerderheid tegen minderheid goed. Het was een moeilijke oefening, een intens werk van de stadsdiensten, het schepencollege, de adviesraden en de geInteresseerde burgers. Dit MJP geeft het kader aan waarin het schepencollege zijn beleid de komende jaren zal voeren.

Enkele hoofdlijnen: investeringen ten belope van meer dan 103 Mio (voetpaden, fietspaden, wegen, begijnhof, Grote Kerk, Hoge Velden, Cultureel Centrum De Mol), geen ontslagen, zuinig en verantwoord beheer, geen belastingsverhogingen van APB (Aanvullende Personen Belasting) en opcentiemen onroerende voorheffing, vermindering van de 54 euro IVAREM-belasting, vermindering van de Algemene Gemeentebelasting (beide vooral voor alleenstaanden), terugdringen van de kinderarmoede, extra ondersteuning van zwakkeren, en de stadsschuld wordt onder controle gehouden, zal zelfs afgebouwd worden wanneer mogelijk!


Deze MJP is een ambitieus, gedurfd, maar tegelijkertijd realistisch plan waar de inwoners van Lier en Koningshooikt beter zullen van worden! Ik ben een tevreden burgemeester met dit werkstuk!


Voor een gedetailleerder overzicht kan u bijgevoegde toelichting lezen!


Subsidie voor stadsvernieuwsproject Normaalschool toegekend (05/10/2018)

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans (N-VA), kent Lier een subsidie toe in het kader van stadsvernieuwing. De stad ontvangt een projectsubsidie voor een bedrag ruim 1,8  miljoen. Het project PPS Normaalschool voorziet in een gedifferentieerd aanbod aan woningen en publieke functies. Burgemeester Frank Boogaerts reageert zeer tevreden:

"Dat we van Vlaams minister van Stedenbeleid Homans zo’n forse subsidie van 1.850.000 euro voor het project PPS Normaalschool ontvangen is een zeer welgekomen steun. Maar die forse subsidie is ook een bewijs dat dit een héél waardevol project is voor onze stad. Niet alleen het Lierse stadsbestuur zegt dit, na beoordeling door een onafhankelijke expertenjury erkent de Vlaamse regering dit nu ook op deze manier”. De burgemeester voegt er nog met een knipoog aan toe: “Op 3 juni bezocht Liesbeth Homans, samen met andere prominente partijtoppers, de stad Lier. Blijkbaar hebben we toen ook een hele goede en overtuigende indruk gemaakt.”


Vlaams minister van Sport Muyters (N-VA) subsidieert gymhal ‘t Spui voor 345.000 euro

Goed nieuws vanwege de Vlaamse regering voor de stad Lier! Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kende subsidies toe aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. De stad Lier ontvangt een subsidie van 345.252 € voor de aanbouw van een gymhal, danszaal en een polyvalente ruimte tegen de huidige sporthal 't Spui.

Als burgemeester ben ik dan ook zeer tevreden met dit nieuws: de Vlaamse regering wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten te brengen. En wat nodigt meer uit om aan sport te doen dan een mooie, moderne en goed ingerichte sporthal, gymhal, sportterrein of zwembad? Met de stad Lier investeren we meer dan ooit in sport. Aan de Gasthuisvest op de Atheneumsite verrijst een grote polyvalente hal. Heel wat sportverenigingen zullen er een nieuwe thuis vinden. Aan het Spui komt er dan weer een nieuwe gymzaal voor dansklassen en turnclubs.

Het is een ferme financiële duw in de rug dat we voor die investering van meer dan anderhalf miljoen euro zo’n subsidie krijgen van de Vlaamse minister van Sport.
N-VA Lier & Koningshooikt presenteert haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dat ik opnieuw kandidaat-burgemeester ben, wist u al. Ik maak daarbij echter deel uit van een sterke, verjongde en vernieuwende ploeg! Samen met mijn 32 medekandidaten op de lijst van N-VA Lier & Koningshooikt ga ik vol enthousiasme de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet. Lees zeker ons persbericht en bekijk eens de volledige lijst!


Minister-president Bourgeois te gast voor erfgoedplan

Deze voormiddag mocht ik Minister-President Geert Bourgeois op het stadhuis ontvangen voor de voorstelling van zijn “Handleiding terrassen in erfgoedcontext” en “Afwegingskader Publiciteit in en aan beschermd erfgoed”. In mijn inleiding benadrukte ik het soms moeilijke evenwicht tussen erfgoed, terrassenreglement en publiciteit in een stad zoals Lier met bloeiende horeca en heel waardevol erfgoed. Geert Bourgeois loofde Lier voor het baanbrekend werk op dat gebied o.m. door ons duidelijk en uitgebreid terrassenreglement en stelde dat iedereen gebaat is bij een aangenaam terrassenkader met respect voor erfgoed. Bedankt voor de pluim op onze hoed!


Lier in "Bij Ons" (mei 2018)!

In de week van 7-13 mei publiceerde RTV/TV Plus hun reeks "Bij Ons", aflevering Lier. Een uitstekende kennismaking met Lierke Plezierke! In de derde aflevering kon ik hen uitgebreid te woord staan (04:45 - 07:55).


Tournée Minérale 2018

In 2017 engageerden meer dan 100 medewerkers van Stad, OCMW en Lokale Politie Lier zich om tijdens de maand februari geen alcohol te drinken. Ook in de rest van het land was de Tournée Minérale een groot succes! Nadien bleek een groot deel van de deelnemers ook permanent minder of zelfs geen alcohol meer te drinken. Een gezonde evolutie!


Daarom gaan we er dit jaar opnieuw voor. Schrijf je net als ik in voor de Tournée Minérale. Op uw gezondheid!


Radio 2 Burgemeestersmarathon

Met nog negen maanden te gaan tot de lokale verkiezingen van 2018 nodigde Radio 2 de Vlaamse burgemeesters uit voor een kort gesprek over hun gemeente. Ook burgemeester Frank Boogaerts passeerde er om het te hebben over onder meer de digitalisering en automatisering, het terugwerken van de schuldgraad, onze fiets- en autowegen en de sluikstortproblematiek. Maar neem het niet zomaar van ons aan, luister gerust zelf!


Frank Boogaerts kandidaat-burgemeester voor de lokale verkiezingen 2018

Frank aan het woord: "Burgemeester worden was de bekroning van veertig jaar politiek engagement voor Lier. Ik heb dat nu al 5  jaar met hart en ziel gedaan. Het resultaat mag gezien worden: Lier is veiliger geworden, onze bijna failliete stadskas is weer kerngezond zonder belastingverhogingen maar dankzij besparingen op de eigen werking.  Lier is op veel terreinen voortrekker geweest en viel al dikwijls in de prijzen.  En we zijn als stad volop blijven investeren. Dat werk wil ik verder zetten, dus ik ben met veel overtuiging kandidaat-burgemeester. Zo wil ik de komende jaren mijn stad blijven dienen en in de eerste jaren van de volgende bestuursperiode het schip op de juiste koers zetten met een degelijke meerjarenplanning. Maar daarna wil ik het roer doorgeven aan de volgende generatie. Met Rik Verwaest hebben we iemand in huis die mij dan kan opvolgen."


Lees hier het volledige persbericht!
Stad & OCMW Lier en GO! ondertekenen intentieovereenkomst voor bouw en gebruik sporthal Campus Arthur Vanderpoorten (24/2/2017)

Zonet ondertekende het stadsbestuur van Lier een intentieovereenkomst met het GO!, het officiële Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, voor de bouw en financiering van een derde stedelijke sporthal van Lier. Het project zal plaatsvinden op de campus Arthur Vanderpoorten van het GO!, iets wat voor zowel de stad als voor de school daar een grote aanwinst is.

Vandaag ben ik  dan ook een gelukkig man. We beleven namelijk het begin van de bouw van de in het bestuursakkoord beloofde derde sporthal, iets waar onze talrijke Lierse sportclubs reeds lang nood aan hebben. De verandering werkt!


Inburgeringsceremonie - Toespraak burgemeester

De stad organiseerde in samenwerking met het Agentschap inburgering en integratie, het Atheneum van Lier, het Sint-Ursulalyceum en het Sint-Aloysiusinstituut op woensdag 23 november om 19 u een inburgeringsceremonie in CC Vredeberg. De burgemeester hield bij deze gelegenheid volgende toespraak. 


Toespraak 11 november

Naar aanleiding van de dag van de Wapenstilstand hield burgemeester Frank Boogaerts deze toespraak.


Ontvangst en verwelkoming nieuwe inwoners

In oktober werden opnieuw heel wat nieuwe inwoners verwelkomd. De burgemeester hield bij deze gelegenheid volgende toespraak.Roemeense en Oekraïnse professoren bezoeken Lier

Een groep Roemeense en Oekraïense professoren logeert deze week op uitnodiging van de Lierse vzw Oradea in de stad. De vzw is al een kwarteeuw actief in Roemenië en helpt ook kinderen met een beperking in Oekraïne. Burgemeester Frank Boogaerts hield deze toespraak.Naamsverandering bibliotheek de Fé

De stedelijke bibliotheek op het Kardinaal Mercierplein heet voortaan Bibliotheek de Fé. Op de gevel schittert het hoofd van de Lierse schrijver Felix Timmermans (1886-1947), met pijp.


Bij de officiële inhuldiging heeft onze burgemeester uiteraard een korte toespraak gehouden. Hier lees je de hele speech.Uitreiking Zimmerprijzen

Voor de 10de maal werden op initiatief van het Zimmertorencomité en de Rotary Antwerpen-Zimmertoren de Zimmerprijzen uitgereikt. De prijzen zijn bedoeld om het levensideaal van Louis Zimmer levendig te houden en om de leergierigheid bij de jongeren te stimuleren en in het bijzonder de interesse voor de begrippen tijd en ruimte. Een prijs is bestemd voor een scriptie over Lier. Een andere voor een scriptie met betrekking tot de exacte wetenschappen, de technologie en de innovatie. De winnaar ontvangt een prijs van 1.000 euro.


Onze burgemeester was gevraagd om een speech te houden. U leest zijn volledige toespraak hier:Toespraak boekvoorstelling 110 jaar Lierse SK

Burgemeester Frank Boogaerts heeft op vrijdag 23 september een toespraak gehouden op de voorstelling van het nieuwe boek van Sam Van Clemen over 110 jaar geschiedenis van K. Lierse SK.

U kan ze hier nalezen.